FANDOM


Hoạt động Sửa đổi

Oshin già

Ma Yeo Jin (Nữ hoàng lớp học)

Sasaki (Nữ sinh trung học)

Mercedes (Glee)

Quận chúa mập (Công chúa Ori)

Ân Tịnh (Na Tra)

Maria (Doraemon: Nobita và vương quốc robot)

Mi Seong (Gió đông năm ấy)

Tham Khảo Sửa đổi

(Bài viết có tham khảo từ facebook.com/ilovehtv3)